SACRED WOMEN VOICES,
with Zainab Afailal & Kamila Nabiyeva
Thursday April 20, 2017 - 8:00 PM
At Dar al Tifel el Arabi - Jerusalem